Governing Council of Society for Radiation Research (SRR)

Designation Name
Founder President Dr. K. P. Mishra
Ex-VC, NGBU, Allahabad, Ex-Head,
RBHSD, BARC, Mumbai.
President Dr. Nagraj Huilgol
Nanavati Hospital, Mumbai.
Vice-President Dr. S. K. Shrivastava
TMH, Mumbai
Secretary Dr. B. N. Pandey
BARC, Mumbai.
Treasurer Dr. Rita Mukhopadhyaya
BARC Mumbai.
Members
Dr. Amit Kumar
BARC, Mumbai.
Dr. B. B. Nath
Pune University, Pune.
Dr. Grace Samuel
BARC, Mumbai.
Dr. Jayant S. Goda
ACTREC, Navi Mumbai.
Dr. Prabhakar Dongre
Mumbai University, Mumbai.
Dr. Rajiv Sarin
ACTREC, Navi Mumbai.
Dr. Sidhartha Laskar
TMH, Mumbai.
Dr. S. D. Sharma
BARC, Mumbai.